อย่ามองข้ามคนใน

โพสต์15 ก.ค. 2557 02:17โดยPramern Boonsena

อย่ามองข้ามคนใน

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


หากจะย้อนกลับไปพิจารณาถึงเหตุผลสาระสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก เริ่มต้นปี 2542 แล้ว จะเห็นว่ามีองค์ประกอบทั้งความเหมือนและความต่างจากหลายฝ่ายที่กำลังระดมความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษา ส่งต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเวลานี้ภาพรวมในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษแรก เน้นการจัดการศึกษาแก่ปวงชนทั้งเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ รูปแบบการศึกษาจึงต้องหลากหลายและเหมาะสม เน้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมมือร่วมใจกันจัดการศึกษาเน้นเอกภาพในการจัดการศึกษา โดยหลอมรวมอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และทบวงมหาวิทยาลัยอยู่ใต้ร่มธง ศธ. ในด้านโครงสร้าง คือ รวมอุดมศึกษาเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ให้มีสภาการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดแผนและนโยบายการศึกษาของชาติ ให้มีการกระจายอำนาจความรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขาดไม่ได้ คือ ให้มีผู้แทนประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิรูปใหญ่ 5 ด้าน คือ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิรูประบบอาชีวศึกษา ปฏิรูประบบครู ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาครั้งนั้นมีการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา มีคณะกรรมการ เรียกว่า 9 อรหันต์การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงในศธ.แค่ 2 คน มีการสรรหาให้ดูว่าเป็นประชาธิปไตย แต่รายชื่อนั้นเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่กำกับดูแล นำเสนอถึงนายกรัฐมนตรีในการเปิดรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาคต่างๆนั้น เป็นแค่พิธีกรรมตามกรอบที่วางไว้ ในขณะที่เสียงของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เสนอมุมต่างดีๆในการปฏิรูปที่เป็นทางออกมากมายถูกเก็บไว้มาครั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจัดตั้งองค์กรอิสระในรูปสภาปฏิรูปการศึกษา หรือสถาบันพัฒนาการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาทำงาน เพื่อปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวโดย คสช. เป็นประธานแม้จะดูเป็นเรื่องดี แต่คิดในมุมกลับทำไมถึงมองข้าม คนดี คนเก่ง ในแวดวงกันเอง

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Comments