ตรวจสอบมติ ครม. 14 ก.ค. วาระการแต่งตั้งโยกย้ายขรก.ครบทุกตำแหน่งที่นี่

โพสต์14 ก.ค. 2558 20:29โดยPramern Boonsena

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี "มติชนออนไลน์" สรุปสาระสำคัญในวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

 

17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางธีรนาถ จิวะไพศาลพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สูง] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณะสุข เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 

1. นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 

2. นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สูง] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2558 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางอาภัสรา เฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนัก 8 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วงค์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง


22. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

2. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

4. นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

5. นางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

24. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ที่ครบวาระ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดสองปีตามวาระแล้ว ประกอบด้วย 1. นายสมพร มณีรัตนะกูล ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 2. นายสุพล สิทธิธรรมพิชัย ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 3. นายบูรพา อารัมภีร ผู้แทนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 4. นางชาลินี ฮิราโน ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 5. นายจรัญ หอมเทียนทอง ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 6. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย 7. นายวิรัช อยู่ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 10. นายเศรษฐา ศิระฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ 11. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป


25. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทน พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป


26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 22 คน (โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ จำนวน 11 คน) เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.1 นายอำพน กิตติอำพน 1.2 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 1.3 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 1.4 นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 1.5 นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 1.6 นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 1.7 พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ 1.8 นายลักษณ์ วจนานวัช 1.9 นายโอฬาร พิทักษ์ 1.10 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 1.11 นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชย์ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ 2.1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2.2 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2.3 นายสุพันธ์ มงคลสุธี 2.4 นายชาติศิริ โสภณพนิช 2.5 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 2.6 นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ 2.7 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 2.8 นายอาชว์ เตาลานนท์ 2.9 นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 2.10 นายประพันธ์ เจริญประวัติ 2.11 นายสุภัค ศิวะรักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

 

Comments