แท็บเล็ตช่วย นร.เรียนดีขึ้น

โพสต์1 ต.ค. 2556 00:40โดยPramern Boonsena

ผลสำรวจชี้ภาพรวม 67.9% กระตือรือร้น 100% พอใจใช้ง่าย ครู-ผู้ปกครอง ปลื้มเด็กๆ เปลี่ยนพฤติกรรมขยันเรียนเอื้อเฟื้อความรู้เพื่อนๆ แต่ยังกังวลการดูแลรักษา-ส่งซ่อมบำรุง อยากให้มีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำ

     น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สำรวจความคิดเห็นเพื่อติดตามผลนโยบายแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 ระหว่างเดือน ก.ค.ถึงส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสำรวจโดยใช้การโฟกัสกรุ๊ป และการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ดังนี้ นักเรียนชั้น ป.1-6จำนวน 34,257 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่เคยใช้แท็บเล็ต 7,916 คน, ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,916 คน, ผู้บริหารสถานศึกษา 1,424 คน, ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 367 คน และผู้ปกครองนักเรียน 25,762 คน

     ผลการสำรวจพบว่า นักเรียนที่เคยใช้แท็บเล็ต 7,916 คนนั้น  90.2% รู้สึกชอบแท็บเล็ตที่แจกไป แบ่งเป็นตามสังกัดพบว่า นักเรียนมัธยม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ทั้ง 100% ชอบแท็บเล็ต รองลงมาเป็นนักเรียนเอกชน 98% นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 64.3% และนักเรียนส่วนใหญ่ 89.7% รู้สึกว่าแท็บเล็ตที่แจกไปใช้งานง่าย   

     ผลการสำรวจยังพบว่า นักเรียนโดยภาพรวม 67.9% มีผลการเรียนดีขึ้นหลังใช้แท็บเล็ต โดยแยกเป็นสัดส่วนนักเรียนภาคกลาง ผลการเรียนดีขึ้น 76.8% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65.2% ภาคเหนือ 66.4% กรุงเทพฯ 63.8% และภาคใต้  61% และเมื่อแยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนจากโรงเรียน ตชด. มี ผลการเรียนดีขึ้นมากที่สุด หลังใช้แท็บเล็ตถึง 89.3% รองลงมาเป็น รร.เอกชน87.1% รร.ประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 66.2% รร.สังกัด กทม. 64.6% และ รร.สังกัดเทศบาลนคร 62.7%

     น.ส.ศศิธารา กล่าวต่อไปว่า ส่วนการสำรวจความเห็นจากกลุ่มครู ระบุว่า การนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้พฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนไป มีความกระตือรือร้น ขยันเรียนมากขึ้น ขยันทำการบ้านและมีการช่วยเหลือให้คำแนะนำระหว่างเพื่อนในการใช้แท็บเล็ตด้วย สอดคล้องกับความเห็นจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งระบุว่า หลังจากนักเรียนได้ใช้แท็บเล็ตแล้ว ขยันเรียน ขยันทำการบ้านมากขึ้น เด็กสนใจเนื้อหาที่จะสอนในแท็บเล็ตและรู้จักปรึกษาหารือ และแก้ปัญหาในการเรียนรู้บทเรียนร่วมกับเพื่อน

     อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ระบุว่ามีปัญหาในการดูแลรักษาเครื่อง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีประจำโรงเรียน รวมถึงปัญหาในการส่งเครื่องไปซ่อมแซมจากศูนย์ซ่อมแซมที่ทางราชการจัดไว้ให้ 


Comments