สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557

โพสต์27 ต.ค. 2557 02:58โดยPramern Boonsena

บทความ สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557 

เอกสารฉบับนี้ นำเสนอตัวชี้วัดด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศที่คัดสรร โดยการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลของ UNESCO/UIS รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น IMD, World Economic Forum (WEF) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) และการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ PISA/TIMSS เป็นต้น เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการวางแผนและการกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ 

 

คำนำ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 บทนำ 
ตอนที่ 2 ระบบการศึกษา โอกาส ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
ตอนที่ 3 คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ภาคผนวก 
บรรณานุกรม 
คณะผู้จัดทำ

 

ดาวน์โหลด คลิก http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1359-file.pdf 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ. 

 

ดาวน์โหลดลิง

Comments