สภาการศึกษาขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑

โพสต์11 มี.ค. 2557 20:31โดยPramern Boonsena

สภาการศึกษาขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑

       เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการใหญ่ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา) เป็นประธานในพิธีเปิด เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) กล่าววัตถุประสงค์และสาระสำคัญของการประชุม  ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการสภาการศึกษา ผู้บริหาร ครู สื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วม  การประชุมอย่างคับคั่ง
 

 

          เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมเรื่องนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา  โดยเฉพาะการจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ภายใต้แนวคิด “คนไทยทุกคน ทุกช่วงอายุ ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ได้ตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงนานาชาติ และเหมาะในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งในการประชุมได้นำเสนอสาระสำคัญทางวิชาการที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ กรอบแนวคิดแนวทางการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ด้านมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งเน้นนวัตกรรมการพัฒนาและความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย  งานวิจัย สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท้อนศักยภาพและโอกาสทางการศึกษา งานกฎหมายการศึกษา รวมทั้งงานประเมินผลการศึกษาซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศยกระดับการประเมินผลทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ของครู  สมรรถนะผู้ใหญ่  การศึกษาหน้าที่ความเป็นพลเมือง รวมถึงด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้มาตรฐานของไทยเข้าสู่ระดับสากล

 
  

 

       การประชุมในวันนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำระบบการประชุมทางไกลบนเว็บไซต์  ที่เรียกว่า WEBINAR ทาง www.onec.go.th  ซึ่งผู้สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ สามารถชม การถ่ายทอดสดและแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้ทันทีผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ๐๙๒๒๖๒๓๒๙๗ และ e-mail : webinar.2@onec.go.th  การถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์นี้นับเป็นครั้งแรกในวงการการศึกษาไทย  อีกด้วย


 
  
Comments