ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ

โพสต์7 พ.ย. 2556 18:10โดยPramern Boonsena

.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชํานาญการพิเศษ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จํานวน ๑๒ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย และครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๗ ราย

 

ที่มา http://www.otepc.go.th/index.php/news/
40-2012-10-01-02-26-35/790-2013-11-06-08-46-33

Comments