ก.ค.ศ.ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์20 ก.พ. 2557 18:42โดยPramern Boonsena

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2557
 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์รับราชการต่อไป และเพื่อกำหนดแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น 45 คน ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้แทน สำนักงาน ก.พ. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไปด้วย 

Comments