ข้อเสนอและแนวโน้มการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู เข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ

โพสต์29 ม.ค. 2557 20:10โดยPramern Boonsena

ข้อเสนอและแนวโน้มการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู เข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ 

บทวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อดีต ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) 
29 มกราคม 2557
 

ตามที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ รมต.ศธ. เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการครูมืออาชีพต่อไป และสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 ให้มีการเสนอรายละเอียดดำเนินการคัดเลือก สกอ. ได้เสนอวิธีการคัดเลือก เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกที่เคยใช้ในรุ่นที่ 1-3 กล่าวคือ

1. ให้สถาบันฝ่ายผลิตครู เสนอรายชื่อสาขาวิชาที่มีความเข้มแข็ง แห่งละ 3-5 สาขาวิชา ที่เป็นไปตามความต้องการของ สพฐ. และ สอศ. 
2. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยเรียงลำดับตามความเข้มแข็งของสถาบันฝ่ายผลิตครู โดยจำแนกตามสาขาวิชา และสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ (50-60%) 
3. ให้สถาบันคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทั้งโดยรวม รายวิชาเอก และรายวิชาชีพครู มีการสอบเขียนเรียงความและสัมภาษณ์ 

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันจะพิจารณาจาก หลักสูตรต้อวได้รับการรับทราบ รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สกอ. คุรุสภา และ ก.ค.ศ. คุณภาพอาจารย์ (เอกสาร ตำรา งานวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ผลงาน เป็นต้น) คุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมหอพัก นวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาหรือโรงเรียนสาธิต เป็นต้น 

โอกาสที่นิสิตนักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

1. เรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของ สพฐ. หรือ สกอ. 
2. สถาบันมีความเข้มแข็งและได้รับการคัดเลือกในสาขาวิชาที่เรียน 
3. ได้รับการคัดเลือกอยู่ในอันดับ 1-30 ในแต่ละสาขา 
4. จำนวนนิสิตนักศึกษาไม่เกินความต้องการ หากเกินจะต้องอยู่ในจำนวนที่อยู่อันดับแรกตามจำนวนที่ต้องการ เริ่มนับรวมนิสิตนักศึกษาจากสถาบันที่เข้มแข็งมากไปหาน้อย เมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการจะหยุดคัดเลือกเพียงเท่านั้น 

สภาคณบดีฯ ได้จัดประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล บ้านเพ จ.ระยอง มีมติให้เสนอคณะกรรมการคัดเลือก เลือกแนวทาง ตามลำดับต่อไปนี้

แนวทางแรก ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษา จากทุกสถาบันที่มีคุณสมบัติ 
แนวทางที่สอง ให้ใช้คะแนนความเข้มแข็งของสถาบันจากการคัดเลือกสถาบัน 30-40 % และทำการสอบ 60-70% 
แนวทางที่สาม เป็นไปตามข้อเสนอของ สกอ. 

จากการวิเคราะห์จาก รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการ หลายคน น่าจะเลือกแนวทางที่สาม ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นโอกาสของสถาบันที่มีความพร้อมโดยเฉพาะ คุณภาพอาจารย์ และส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันเก่าแก่ ยกเว้น สถาบันที่นำอาจารย์ที่มีคุณภาพสูงไปรับผิดชอบ ระดับการศึกษาอื่นที่สูงกว่าปริญญาตรี ในขณะที่วิธีการนี้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เป็นธรรมกับนิสิตนักศึกษาทุกคน สถาบันบางกลุ่มมีความได้เปรียบเสีบเปรียบ นิสิตนักศึกษาต้องรับผลกรรมจากคุณภาพและการบริหารจัดการของสถาบัน โดยที่คุณภาพของนิสิตนักศึกษาอาจจะไม่แตกต่างกัน พิสูจน์ได้จากข้อค้นพบว่า การเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้ในอดีต ไม่มีแตกต่างของคุณภาพบัณฑิตจากสถานบันที่ต่างกัน โปรดศึกษารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการลักษณะนี้ในอดีต ล้วนมีคุณภาพสูง จบจากสถาบันที่ถูกเรียกว่า "คุณภาพไม่สูง" จำนวนไม่น้อย 

จึงควรที่จะใช้แนวทางที่หนึ่ง จะมีความเป็นธรรมที่สุด เหมาะสมกับระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ ทราบว่า คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2557 นี้ โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป 

คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติม 
http://www.thairath.co.th/content/edu/388581


Comments