คสช.ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 00.01น.- 04.00น. เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

โพสต์28 พ.ค. 2557 02:16โดยPramern Boonsena

คสช.ปรับเวลาเคอร์ฟิวมีผลตั้งแต่คืนนี้ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศแก้ไขห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน จาก 22.00 น.- 05.00 น. เป็น 00.01น.- 04.00น. เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยมีผลตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป

เมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 27 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในประกาศ คสช.ฉบับที่ 42/2557 เรื่อง แก้ไขห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน ตามประกาศของ คสช.ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค.2557 เรื่องห้ามออกนอกเคหสถาน โดยห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานภายในเวลา 22.00 -05.00 น.ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 เป็นต้น เว้นได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 8/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค.2557 เรื่องข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน คสช.จึงกำหนดแก้ไขห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.ห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานภายในเวลา 00.01-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.2557 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 


2.การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการรับส่งเงินและทรัพย์สินมีค่าของธนาคารให้ยังคงปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 4/2557 ลงวันที่ 23 พ.ค.2557 เรื่องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร เดินทางในห้วงเวลากลางคืนและพกพาอาวุธเพื่อการประกอบธุรกิจ 

3.การปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถานให้ยังคงปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 17/2557 ลงวันที่ 24 พ.ค.2557 เรื่องการอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค.2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังลงนามในคำสั่ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้การบริหารราชการของ คสช.ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุข แก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม จึงให้ดำเนินการดังนี้ 

1.ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแล มิให้มีการเล่นการพนัน ที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า สลากกินรวบ ฯลฯ โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.กรณีที่มีการปล่อยปะละเลย และ/หรือ มีข้าราชการผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบกับการเล่นการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและคดีอาญาอย่างถึงที่สุด 


3.ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ตามข้อ 1.ให้คสช.ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ค.2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันอังคาร 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 21:43 น.

Comments