คลอดโผโยกย้าย ผอ.อาชีวะ 34/ครูช่าง 298

โพสต์30 ต.ค. 2556 20:46โดยPramern Boonsena

.....

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ 1722/2556 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สอศ.ที่เห็นชอบ ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 34 ราย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

นายประยงค์ แก้วประทุม เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) เสนา

นายณรงค์ ไทยทอง เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) ราชบุรี

นายจรัล ยุบรัมย์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค (วท.) พระนครศรีอยุธยา

นายเรืองแสง ห้าสกุล เป็น ผอ.วท.เพชรบุรี

นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ เป็น ผอ.วท.แม่วงก์

นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ เป็น ผอ.วท.ราชบุรี

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว เป็น ผอ.วท.ราชสิทธาราม

นายมนตรี หาเรือนทรง เป็น ผอ.วท.อุตสาหกรรมยานยนต์

ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.) เพชรบุรี

นายสุรินทร์ นวลรอด เป็น ผอ.วช.สุราษฎร์ธานี

นางอรัญญา กิมภิระ เป็น ผอ.วก.จอมทอง

นายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ เป็น ผอ.วก.แม่สะเรียง

นายประสาร พันธ์ลิมา เป็น ผอ.วก.บ้านตาก

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ เป็น ผอ.วก.นครสวรรค์

นายจีระพงษ์ แสงวณิช เป็น ผอ.วก.พิชัย

นายโสภา มะเครือสี เป็น ผอ.วท.กันทรลักษ์

นายชาญทนงค์ บุญรักษา เป็น ผอ.วท.อุบลราชธานี

นายมงคล เจตินัย เป็น ผอ.วก.กระนวน

นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ เป็น ผอ.วอศ.ขอนแก่น

นางวรรณา ด้วงสว่าง เป็น ผอ.วอศ.เลย

นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ เป็น ผอ.วอศ.มหาสารคาม

นายสมพงษ์ แสนบุตร เป็น ผอ.วช.กาฬสินธุ์

นายอรัญ สิงห์คำ เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ศรีสะเกษ

นายนิวัติ ตังวัฒนา เป็น ผอ.วอศ.สุรินทร์

นายบุญเลิศ สัสสี เป็น ผอ.วท.บุรีรัมย์

นายธานินทร์ ศรีชมภู เป็น ผอ.วท.เพชรบูรณ์

นายสมชาย ธำรงสุข เป็น ผอ.วท.ระยอง

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ เป็น ผอ.วท.จันทบุรี

นายวิม กัลปนาท เป็น ผอ.วอศ.ชลบุรี

นางภาวิดา ศรีสุนทร เป็น ผอ.วช.ชลบุรี

นางอรสา รามโกมุท เป็น ผอ.วอศ.ปทุมธานี

นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ เป็น ผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา

นายโฉม บุญจันทร์ เป็น ผอ.วษท.ฉะเชิงเทรา

และนายสุรพล โชติธรรมโม เป็น ผอ.วอศ.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งที่ 1723/2556 ย้ายครูจำนวน 298 ราย คำสั่งที่ 1724/2556 ย้ายครูโดยการตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 10 ราย คำสั่งที่ 1725 /2556 เปลี่ยนตำแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นครู จำนวน 1 ราย คำสั่งที่ 1726/2556 ย้ายบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 ราย โดยให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ 11 พ.ย.56

 

ที่มา สยามรัฐ

Comments