การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สพป.ชย.1

โพสต์2 ส.ค. 2556 02:04โดยPramern Boonsena
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
       
ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียดตำแหน่งเดิม การพิจารณา หมายเหตุ
ให้ดำรงตำแหน่ง
โรงเรียน สพป. โรงเรียน อำเภอ
1 นางชลวิภา  พุทธรักษ์ บ้านหนองเป็ดฯ ชัยภูมิ เขต 1 บ้านหนองหอย หนองบัวแดง  
2 นางสมรัก  แสนเรียน วัดบางปิดล่างฯ ตราด บ้านหนองเป็ดฯ หนองบัวแดง  
3 นายทองจันทร์  มูลณี บ้านสะพุงเหนือ ชัยภูมิ เขต 1 บ้านโคกสง่า หนองบัวแดง  
4 นายณัฐวุฒิ  ริดบ้วน ราษฎร์บำรุง ชัยภูมิ เขต 1 บ้านหนองเป็ดฯ หนองบัวแดง  
5 นางลดาวัลย์  รัตน์นนท์ บ้านบ่อทอง ชัยภูมิ เขต 1 บ้านพัฒนาสามัคคี ภักดีชุมพล  
6 นางผุสดี  ภิญโญยาง บ้านลำทับ กระบี่ บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล  
7 น.ส.อมรรัตน์  มุขเสือ บ้านโนนตูม ชัยภูมิ เขต 1 บ้านหนองปล้อง หนองบัวแดง  
8 นายธนะวัฒน์  เลิศประเสริฐ บ้านปารี นราธิวาส เขต 3 บ้านโนนตูม หนองบัวแดง  
9 น.ส.รัตติกาล  จันโสภา บ้านหนองปรือ กำแพงเพชร เขต 2 ศรีสว่างสามัคคี หนองบัวแดง  
10 นายประสาน  พาชนะ บ้านลาดผักหนาม ชัยภูมิ เขต 1 บ้านช่อระกา เมืองชัยภูมิ  
11 นายสมศักดิ์  เดือนศรี วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.เขต 4 บ้านลาดผักหนาม เมืองชัยภูมิ  
12 นางพรศิลป์  พรทิตยกุล ชุมชนบ้านห้วยแย้ ชัยภูมิ เขต 3 บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง  
13 นางสมสมร  พยัคฆ์ทอง บ้านโนนเชือก ชัยภูมิ เขต 3 บ้านคร้อห้วยชันฯ เมืองชัยภูมิ  
             
Comments