การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สพป.ชย.1

โพสต์2 ส.ค. 2556 02:02โดยPramern Boonsena
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
(ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
         
ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียดตำแหน่งเดิม ผลการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
โรงเรียน อำเภอ สพป. โรงเรียน อำเภอ
1 นายสุชาติ  ตั้งใจ สุนทรวัฒนา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต 1 อนุบาลชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ รอง ผอ.ร.ร.
2 นายพจนาจ  หงษ์โพธิ์ อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต 1 สุนทรวัฒนา เมืองชัยภูมิ รอง ผอ.ร.ร.
               
Comments