การเลือกตั้งกรรมการผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ชุดใหม่

โพสต์30 ม.ค. 2557 19:08โดยPramern Boonsena

สวัสดีค่ะ สถานี ก.ค.ศ.ฉบับนี้ มีเรื่องสำคัญยิ่งที่จะเรียนให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและต้องให้ความเอาใจใส่ เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.ชุดเดิมได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ไปแล้ว

สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ดำเนินการประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 7 (5) กำหนดให้มีกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวนสิบสองคน ประกอบด้วย

1.) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน

2.) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน

3.) ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน

4.) ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน

5.) ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 1 คน

6.) ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 1 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน 

โดยให้มีการดำเนินการ ดังนี้ ประกาศการเลือกตั้งฯ วันที่ 13 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัคร วันอังคารที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 วันเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการเลือกตั้ง ภายในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกตั้งสามารถสมัครได้ ณ สถานที่ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 

สำหรับการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีการจัดทำคู่มือดำเนินการเลือกตั้ง การประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติ การประกาศผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง การดำเนินการเลือกตั้ง และการรายงานผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ดิฉันจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นผู้แทนในตำแหน่งต่างๆ ได้ไปสมัครตามวันเวลาและสถานที่ ตามที่ส่วนราชการกำหนด และขอเชิญผู้มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม อันจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนต่อไปด้วย และพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

ศิริพร กิจเกื้อกูล 
เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

Comments