• "ประเวศ"จี้ปฏิรูปมุ่งการศึกษาก่อน

โพสต์16 ม.ค. 2557 19:41โดยPramern Boonsena

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ "ยกระดับคุณภาพครู...เพิ่มการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน" โดยศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานการเสวนา กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราเห็นตรงกันในการปฏิรูปประเทศไทย แต่เรื่องใหญ่ที่ต้องทำก่อน คือ การปฏิรูปการศึกษา โดยปฏิรูปการสอนไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้ ไม่ได้สอนให้ ผู้เรียน รู้จักการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ดังนั้นต้องเปลี่ยนฐานการเรียนรู้จากการใช้วิชาเป็นตัวตั้ง เป็นเอาชีวิตจริงเป็นตัวตั้ง ตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน ทำให้เห็นว่าการศึกษาแก้ไขได้ทุกอย่าง แม้ความยากจน ด้วยการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ มีอาชีพ มีศิลปะ มีกีฬา ปฏิบัติจริงเป็นฐาน การทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว ต้องใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งทุกจังหวัดมีสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้อยู่แล้ว จึงควรไปจัดทำแผนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ ช่วยส่งเสริมต่อ ยอดให้เข้มแข็ง ให้เป็นจังหวัดแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ เชื่อว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้นได้แน่นอน 

 ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

Comments