แหล่งความรู้ครูปฐมวัยhttp://edlru.dusit.ac.th/index.php
ข้อสอบ O NET ปี 2558 พร้อมเฉลย
ฟรีดาวน์โหลดข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
พร้อมเฉลยทุกชั้น
ฟรีดาวน์โหลดข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
พร้อมเฉลย ทุกชั้น

ยุทธศาสตร์ 4 5 6 ของ  DLTV

 

ยุทธศาสตร์  4  5  6

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

 

4  ข้อ  พื้นฐาน

1.    สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนต้องสะอาดและเป็นระเบียบ

2.    โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน  ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน

3.    บทบาทของครูต้องเอาใจใส่  กำกับ  ดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังเรียน

4.     นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรม  และตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล

ผู้บริหาร  5  ข้อ  จัดทำ

1.    ต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง  และอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

2.    ต้องเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่น  และนำพาครูทุกคน  ทุกฝ่าย  ตระหนัก  เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง

3.    ต้องจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนละจำนวนนักเรียน  ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน

4.    ต้องจัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

5.    ต้องนิเทศ  ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ครูนำ  6  ข้อ  ปฏิบัติ

1.    จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม  เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

2.    เตรียมการสอนล่วงหน้า  ทั้งสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  ใบงาน  ใบความรู้และกิจกรรมเสริมตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนด  รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งอไป

3.    ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่  กำกับ  ดูแล  แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง

4.    สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง

5.    วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง  แต่ละหน่วยการเรียนรู้  ทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่  เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

6.    จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 

http://www.saraburi2.org/nitad/article_20141216104443.pdf
http://www.dlthailand.com/home
http://www.asean.moe.go.th/
http://www.aseanthailand.org/index.php


ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง 
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
ไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งไหนที่จะสำเร็จได้ โดยปราศจากความกระตือรือร้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 449 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 
 
 

กิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 259 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ข่าวราชการ

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

comment
 

หน่วยงานทางการศึกษา