ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อ นายประเมิน  บุญเสนา 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1