ศธ.สั่งห้าม ขรก.-เจ้าหน้าที่ชุมนุมทางการเมือง

โพสต์9 มิ.ย. 2557 22:00โดยPramern Boonsena

ศธ. แจ้งเวียน 12 มาตรการทำงานภายใต้การบริหารราชการของ คสช. สั่งห้าม ขรก.- เจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวหรือร่วมชุมนุมทางการเมืองเด็ดขาด รวมทั้งห้ามใช้สถานที่ อุปกรณ์ในการชุมนุมทางการเมือง 
       
       นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วม ศสช. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น มีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ เป็นประธานคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ขณะนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามประกาศและคำสั่งของ คสช. จึงกำหนด 12 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การปฏิบัติราชการให้ดำเนินการไปตามปกติ

2. การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์

3. ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำกับดูแลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รวมถึงองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ภายใต้การบริหารราชการของ คสช.โดยเคร่งครัด

4. ให้มีการจัดตั้งเวรยาม หรือจัดระบบรักษาความปลอดภัยของบุคคล สถานที่ราชการ และทรัพย์สิน ตลอด 24 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก

5. ห้ามนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อความทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือทางสื่อออนไลน์ที่มีลักษณะปลุกระดม ยั่วยุ ชักชวน สร้างความรุนแรง ข้อความอันเป็นเท็จ ไม่เคารพกฎหมาย หรือขัดแย้ง ต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช.
       
6. เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง ห้ามข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง, ห้ามชักชวนให้มีการชุมนุมหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการชุมนุมทางการเมือง, แจ้งเตือนและขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม เพื่อความปลอดภัย และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดประชุมสัมมนา อบรม หรือการชุมนุมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ขอให้ทำเท่าที่จำเป็นระมัดระวังไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาแทรกแซงในกิจกรรมนั้นๆโดยเด็ดขาด

7. ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามประกาศ คสช. เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานจนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

8. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจ ร่วมกิจกรรมของ คสช. ในทุกระดับ

9. ให้สอดส่อง ดูแล ติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กรณีมีแนวโน้มจะมีเหตุความไม่สงบให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทันที

10. ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่การปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ คำสั่ง และประกาศของ คสช. อย่างเคร่งครัด

11. จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานงานระหว่างองค์กรใน ศธ. กับ คสช. ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ณ ห้องจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 6135 e-mail : soccom_moe@hotmail.com และ

12. ในกรณีที่มีข้อราชการ หรือข้อสั่งการที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้รายงานหรือนำเสนอ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อน
        

       ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติและมาตรการข้างต้นให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานทราบโดยทั่วกันและได้แต่งตั้งบุคลากรใน สป. เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ นอกเวลาราชการทุกวัน จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 รวมทั้งตั้งผู้ประสานงานของ ศธ. 2 ราย เพื่อไปปฏิบัติงานกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่ตึกกองบัญชาการกองทัพบก 1 ตลอดจนตั้งคณะทำงานประสานนโยบายและแผนของ ศธ.เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนการทำงานกับ คสช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 มิถุนายน 2557

Comments