ศธ.เร่งจัดอบรมพัฒนาครู

โพสต์18 ก.ย. 2556 19:40โดยPramern Boonsena

น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 และกทม. เพื่อติดตามการนำนโยบายปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ.ไปปฏิบัติว่า ทุกสังกัดได้จัดอบรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมใช้สื่อและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนที่ดี การรวบรวมผลงานครู และวิธีการจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)พร้อมกันนี้ สพป.และสพม.ยังจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ถึงนโยบายประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู โดยเน้นให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะด้วย สังเกตเห็นว่าร.ร.ขนาดใหญ่ คือกลุ่มที่มีความพร้อมในการพัฒนาครูน.ส.จุไรรัตน์กล่าวต่อว่า ส่วนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษานั้น วิทยาลัยสังกัด สอศ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 และกทม. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษา นำองค์ความรู้ที่ได้มาขยายผลระหว่างบุคลากรและครู จัดประชุมประชาคมอาชีวะ ส่งครู นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ เป็นต้น

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 

Comments