สพป.ชย.1 อบรมครูเพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสาร 28-29 พ.ย.56

โพสต์27 พ.ย. 2556 21:08โดยPramern Boonsena
วันนี้ท่านดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง ชัยภูมิ วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 320 คน โดยมีดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผอ.สพป.ชย.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะวิทยากร ได้แก่ ดร.กฤตพัฒน์ พลคราม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายวิชัย เพ็ชรเรือง หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ นางนิภาพร พรมแดง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.1 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.1 และเพื่อนครูเครือข่ายภาษาไทยจากทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในสังกัดสพป.ชย.1 จำนวน 40 คน ชุดนวัตกรรมที่ใช้ คือ 1.นวัตกรรม 4 เดือนอ่านออกเขียนได้และ 2.นวัตกรรมการสื่อสารได้ ใช้รูปแบบ Post test Only Design เทียบกับเกณฑ์ เพื่อรายงานผลตามเจตนารมณ์ของท่านจตุรนต์ ฉายแสง รมต.กระทรวงศึกษาธิการต่อไป...ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ 
โอาสนี้ครับ
Comments