พศ.ชงแผนขับเคลื่อนงานศาสนา ทุ่มงบฯ กระตุ้นพระสงฆ์-สามเณร เรียนบาลี ส่งเสริมคนไทยเลิกงมงายเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

โพสต์2 มิ.ย. 2557 00:38โดยPramern Boonsena

วันนี้ (2 มิ.ย.) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า พศ.ได้เสนอแผนขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนาต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาบาลี ซึ่งปัจจุบันครูสอนบาลียังมีจำนวนไม่เพียงพอ และที่สำคัญจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพื่อกระตุ้นให้พระสงฆ์ สามเณร มาเรียนบาลีมากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนบาลีถือเป็นหัวใจหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก ที่จะทำให้พระสงฆ์ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันจะต้องมีการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กว่า 400 แห่ง จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า พศ.จะส่งเสริมพัฒนาให้พระสงฆ์ สามเณร ที่ได้รับการศึกษา ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาสร้างความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในชาติ ซึ่งจะต้องประสานเจ้าคณะปกครอง ดำเนินการอบรมเพื่อให้มีความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้พระสงฆ์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มด้วย

“ ขณะนี้ พศ.ได้น้อมนำนโยบายของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เกี่ยวกับการส่งเสริมศีล 5 ไปสู่การปฏิบัติของประชาชนอย่างจริงจัง มีการยกระดับชุมชนเป็นหมู่บ้านศีล 5  หากทำได้ทุกพื้นที่ จะทำให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งความสงบสุข ส่วนที่ยังมีพระสงฆ์ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า เป็นเรื่องของตัวบุคคล พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อม พร้อมเร่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนา อย่าอยู่บนความงมงายของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ไม่ให้ศรัทธาแบบผิดๆ จนทำให้เป็นการนับถือพระพุทธศาสนาแบบผิดเพี้ยน ”ผอ.พศ.กล่าว. 

Comments