"พระเอกตายตอนจบ"

โพสต์19 ก.ย. 2556 20:14โดยPramern Boonsena

พระเอกตายตอนจบ

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.comรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี 2555 ภาพรวมของระบบราชการ หน่วยงานของรัฐ ประเภทที่ 1 ส่วนราชการ มีหน่วยงานในส่วนกลาง 20 กระทรวง 157 กรม ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด 878 อำเภอ ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,082 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5,693 แห่ง และ กทม. และเมืองพัทยา
ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง, ประเภทที่ 3 องค์การมหาชน 68 หน่วยงาน, ประเภทที่ 4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นหน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ กองทุนที่เป็นนิติบุคคล และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งข้าราชการและบุคลากรประเภทอื่น มีจำนวน 2,724,335 คน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 2,380,000 ล้านบาท เป็นงบฯบุคลากรจำนวน 547,690.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
สำหรับสมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ ในปี 2555 ไทยอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 183 ประเทศ เป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกที่ระบบราชการมีประสิทธิภาพรองจากสิงคโปร์และฮ่องกง 
คุยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ (พ.ศ.2551-พ.ศ. 2555) พบถึงการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับน่าพอใจ ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้งสิ้น และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย พบว่าอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 59 ประเทศ 
แต่ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยก็ยังอยู่ในอันดับที่ 88 จาก 176 ประเทศ ในส่วนภาวะธรรมาภิบาลพบว่ามิติประสิทธิผลของรัฐบาลและมิติคุณภาพของมาตรการควบคุม ยังคงอยู่ในคะแนนความถี่ที่ 50-75 
สังเกตเล่นๆ ว่า ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ พบว่า อยู่ในอันดับที่ 64, ในปี 2551 อันดับที่ 76 ในปี 2553 และอันดับที่ 92 ในปี 2555 
แต่ในรายงานที่ระบุ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชนได้ สรุปแล้ว คนเขียนบทให้พระเอกตายตอนจบเนอะ แหม เสียดายจัง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 

Comments