ภารกิจนิเทศ ติดตามโครงการจัดสรรแท็บเล็ตชั้น ป.2 ร่วมกับสตผ.สพฐ.

โพสต์26 พ.ย. 2556 18:53โดยPramern Boonsena
วันนี้ท่านรองวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภููมิ เขต 1 ท่านหัวหน้าอรุณ พรหมจรรย์และอ.เกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ คณะติตตามการดำเนินงานการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ของสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.พร้อมด้วยคณะทำงานเรื่องแท็บเล็ตของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกอบด้วยนายประเมิน บุญเสนา นางสาวสมลักษณ์ ศรียณา นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ นางรัชฎาพร มณีเนตร ติตตามการดำเนินงานการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด เยี่ยมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ(ขนาดใหญ่)และโรงเรียนบ้านช่อระกา โรงเรียนบ้านนาฝาย โรงเรียนบ้านหนองแวง(โรงเรียนขนาดเล็ก) ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผอ.สามารถ อยู่ภักดี ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ รองฯสมสัน ฦาชา ผอ.อุทร ผลกอง ผอ.โรงเรียนบ้านช่อระกา เพื่อนครูสายชั้นป.2 ครูวิชาการโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูคอมพิวเตอร์ และนักเรียนชั้นป.2 ทุกคน คณะติดตามฯจากสตผ.และคณะทำงานของสพป.ชย.1 รู้สึกประทับใจในการทุ่มเทในการทำงานในการที่โรงเรียนได้บูรณาการใช้แท็บเล็ตเพืิ่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตามเจตนารมณ์ของ สพฐ. จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านไว้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
รูปภาพของ ประเมิน บุญเสนา
Comments