ปัญหาเงินอุดหนุน

โพสต์20 ส.ค. 2556 19:46โดยPramern Boonsena

ปัญหาเงินอุดหนุน

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.comประเด็นเงินอุดหนุนรายหัวที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพแก่สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาประเภทต่างๆ จะเปลี่ยนวิธีการหรือจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่ จะมีการเพิ่มหรือไม่เพิ่มงบประมาณลงตัวกันที่เท่าใด จะสามารถเริ่มใช้ได้ในปีการศึกษา 2557 คงไม่ใช่ประเด็นปัญหาหลัก
ที่น่าสนใจที่สุดผลงานวิจัย 2 เรื่อง คือ รายงานวิจัยการพัฒนาระบบติดตาม และรายงานวิจัยประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษา ที่สภาการศึกษานำไปเสนอในที่ประชุมผู้บริหารศธ.ที่ว่า ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัวทั้งหมดมีปัญหาในหลายด้าน มีตั้งแต่การไม่คำนึงถึงปัจจัยด้านขนาดของสถานศึกษาและการกระจายทรัพยากรส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน 50 คนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวน้อย จึงไม่เพียงพอต่อภารกิจและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ขณะที่โรงเรียนใหญ่จะหาวิธีการเพิ่มจำนวนนักเรียนเพื่อให้ได้เงินอุดหนุนมากขึ้นการดึงนักเรียนจากโรงเรียนเล็กไปเรียนโรงเรียนใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเล็กลดลงและจะได้รับเงินอุดหนุนลดลงด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้โรงเรียนใหญ่ที่เพิ่มจำนวนนักเรียนจะเกิดปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาตามมาในส่วนปัญหาของ กศน.ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายหัว แต่ต้องนำเงินดังกล่าวไปคิดเป็นเงินเดือนของครูอัตราจ้างโดยใช้สัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:60 ทำให้ครูมีรายได้น้อยเพียง 9,000 บาทต่อเดือน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พบว่าเงินอุดหนุนรายหัวไม่สอดคล้องกับราคาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนบางสาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขามีราคาค่าใช้จ่ายส่วนนี้แตกต่างกันแน่นอนว่า เมื่อใช้เกณฑ์อุดหนุนรายหัวจำนวนที่เท่ากัน ทำให้ในบางสาขาวิชาที่เป็นเรื่องของเทคนิคขั้นสูงจึงไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาเครื่องมือต่างๆ ที่มีราคาแพงสูงด้วยคุณภาพได้เสียงวิจารณ์และมีข้อเสนอทั้งหมดนี้ มีมานานก่อนงานวิจัยจะออกมาและเรียกร้องให้ศธ.พิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องครุภัณฑ์และเครื่องมือราคาแพงใน สอศ.ที่มีหลายบุคคลเข้าเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างวันนี้สังคมยังไม่ลืมความอื้อฉาวในครั้งนั้น

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Comments