เล่มการวางแผนการรับนักเรียน 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์21 พ.ย. 2556 18:48โดยPramern Boonsena

เล่มการวางแผนการรับนักเรียน 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (21/11/2556)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำเอกสาร “การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557” ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดทำข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมการให้การดำเนินงานรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูลจัดส่งให้ กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งข้อมูลนี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ และอ่านคำอธิบายก่อนกรอกข้อมูล เนื่องจากจะประกาศให้สาธารณชนทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-280 5530

ดาวน์โหลดเล่มการวางแผนการรับนักเรียน 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1269&filename=index

Comments