ความสามารถด้านตัวเลข 2

โพสต์12 มี.ค. 2556 21:23โดยPramern Boonsena
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  :  ความสามารถด้านตัวเลข


  \"\"   ตัวเลขแบบอนุกรม    

              เป็นลักษณะการวางเรียงตัวเลขอย่างเป็นระบบ  มีกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชุด ๆ แล้วตัดตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งในระบบออกหรือตัดตัวถัดไปแล้วให้ดูว่าน่าจะเป็นตัวเลขใดมีหลายแบบเช่น   

   1.1    ตัวเลขอนุกรมธรรมดา  เป็นอนุกรมแนวเดียว              

       ก. ระบบเดียว 

             ตัวอย่าง      2       3       5      8       ….?   
             แนวคิด : ตัวระบบคือ  +1   +2      +3     ต่อไปต้องเป็น 8 + 4  =  12   

2  + 1=3
3   + 2=5
5   + 3=8
8   +  4=12
12 +  ……(5)=17

 

       ข. ระบบซ้อน  เป็นระบบที่เขียนให้ซ้อนกันอย่างน้อย  2 ระบบขึ้นไป     เช่น +1 +2 +1  +3  +1  +4    หรือ  +3  -1  +4  -2  +5  -3  ระบบซ้อนนี้  อาจจะเป็น  +  กับ  -   หรือสลับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ  แม้กระทั่งการยกกำลัง  หรือใส่  log  ก็สามารถมาสร้างเป็นอนุกรมได้  

         ตัวอย่าง               5     4     6     4     8     5     11     7      …….?                 

         แนวคิด.   เป็นดังนี้     -1    +2    -2    +4    -3    +6    -4     +8   
                                  คำตอบที่ได้คือ   8 + 11 แบบนี้เป็น 2 ระบบเท่านั้น 

5  -   1=4
4   +  2=6
6   -   2=4
4   +  4=8
8   -   3=5
5   +  6=11
11  -  4=7
7   +  8=15

     ค. แบบเติมหลัง  หลักการเหมือนข้อ  ก.  เพียงแต่สร้างอนุกรมให้สมบูรณ์แล้วหาตัวต่อไปสุดท้ายเท่านั้นเอง  

       ตัวอย่าง    1.       5     7     4     7      5      9     ……..?       มีค่าเท่าไร

                         ก.  4                ข.  6          ค.  7         ง.  8        จ.  10

        แนวคิด.  ระบบจะเป็น   2  ระบบ   คือ  +2  -3  +3  -2    +4   
                           ต่อไปจาก   -3   -2  เป็น   -1   ดังนั้น   9-1   =   8  

         คำตอบถูก  คือ  ง.  8

5  +   2=7
7   -    3=4
4   +   3=7
7   -   2=5
5   +   4=9
9   -    1=8

 

  คำถาม

       1.     3     5    7    9   …….?                           

               ก.  10           ข.   11      ค.  13       ง.  14      จ.  16                      

              เพิ่มขึ้นทีละ  2   คือ  +2  +2  +2  ไปเรื่อย ๆ  ดังนั้นถัดจาก  9+2  จึงเป็น  11    คำตอบถูก ข.               

        2.      3     4    6    9      ……..?                            

               ก. 12              ข. 13         ค. 15       ง. 16       จ. 17                         

              เพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน   คือ  +1  +2  +3……เป็น  +4  ดังนั้น  9 + 4   =  13  คำตอบถูก  ข.               

      3.      7    8    10    11    14    15  …..?                                                

               ก. 16              ข. 17         ค. 18        ง. 19      จ. 21                        

              ระบบบวกแบบนี้คือ  +1  +2   +1  +3  +1  +4  ….. เรียกว่าระบบบวกซ้อน  ตัวเลขถัดไป เป็น  15 + 1  =  16  

             คำตอบถูก  ก.     

          

             ที่มา  :  http://www.geocities.com/share2change/sat-math.doc

             ยังมีต่อ.........

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  :  ความสามารถด้านตัวเลข


  \"\"   ตัวเลขแบบอนุกรม    

              เป็นลักษณะการวางเรียงตัวเลขอย่างเป็นระบบ  มีกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชุด ๆ แล้วตัดตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งในระบบออกหรือตัดตัวถัดไปแล้วให้ดูว่าน่าจะเป็นตัวเลขใดมีหลายแบบเช่น   

   1.1    ตัวเลขอนุกรมธรรมดา  เป็นอนุกรมแนวเดียว              

       ก. ระบบเดียว 

             ตัวอย่าง      2       3       5      8       ….?   
             แนวคิด : ตัวระบบคือ  +1   +2      +3     ต่อไปต้องเป็น 8 + 4  =  12   

2  + 1=3
3   + 2=5
5   + 3=8
8   +  4=12
12 +  ……(5)=17

 

       ข. ระบบซ้อน  เป็นระบบที่เขียนให้ซ้อนกันอย่างน้อย  2 ระบบขึ้นไป     เช่น +1 +2 +1  +3  +1  +4    หรือ  +3  -1  +4  -2  +5  -3  ระบบซ้อนนี้  อาจจะเป็น  +  กับ  -   หรือสลับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ  แม้กระทั่งการยกกำลัง  หรือใส่  log  ก็สามารถมาสร้างเป็นอนุกรมได้  

         ตัวอย่าง               5     4     6     4     8     5     11     7      …….?                 

         แนวคิด.   เป็นดังนี้     -1    +2    -2    +4    -3    +6    -4     +8   
                                  คำตอบที่ได้คือ   8 + 11 แบบนี้เป็น 2 ระบบเท่านั้น 

5  -   1=4
4   +  2=6
6   -   2=4
4   +  4=8
8   -   3=5
5   +  6=11
11  -  4=7
7   +  8=15

     ค. แบบเติมหลัง  หลักการเหมือนข้อ  ก.  เพียงแต่สร้างอนุกรมให้สมบูรณ์แล้วหาตัวต่อไปสุดท้ายเท่านั้นเอง  

       ตัวอย่าง    1.       5     7     4     7      5      9     ……..?       มีค่าเท่าไร

                         ก.  4                ข.  6          ค.  7         ง.  8        จ.  10

        แนวคิด.  ระบบจะเป็น   2  ระบบ   คือ  +2  -3  +3  -2    +4   
                           ต่อไปจาก   -3   -2  เป็น   -1   ดังนั้น   9-1   =   8  

         คำตอบถูก  คือ  ง.  8

5  +   2=7
7   -    3=4
4   +   3=7
7   -   2=5
5   +   4=9
9   -    1=8

 

  คำถาม

       1.     3     5    7    9   …….?                           

               ก.  10           ข.   11      ค.  13       ง.  14      จ.  16                      

              เพิ่มขึ้นทีละ  2   คือ  +2  +2  +2  ไปเรื่อย ๆ  ดังนั้นถัดจาก  9+2  จึงเป็น  11    คำตอบถูก ข.               

        2.      3     4    6    9      ……..?                            

               ก. 12              ข. 13         ค. 15       ง. 16       จ. 17                         

              เพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน   คือ  +1  +2  +3……เป็น  +4  ดังนั้น  9 + 4   =  13  คำตอบถูก  ข.               

      3.      7    8    10    11    14    15  …..?                                                

               ก. 16              ข. 17         ค. 18        ง. 19      จ. 21                        

              ระบบบวกแบบนี้คือ  +1  +2   +1  +3  +1  +4  ….. เรียกว่าระบบบวกซ้อน  ตัวเลขถัดไป เป็น  15 + 1  =  16  

             คำตอบถูก  ก.     

          

             ที่มา  :  http://www.geocities.com/share2change/sat-math.doc

             ยังมีต่อ.........

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
Comments