คณิตไม่ยากอย่างที่คิด

โพสต์12 มี.ค. 2556 21:17โดยPramern Boonsena
สาระสำคัญ

รูปสี่เหลี่ยม  คือรูปปิดประกอบด้วยด้าน 4 ด้านและมุม 4 มุม มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้    

     1.   รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า    : ไม่มีด้านใดยาวเท่ากันและขนานกัน 
     2.   รูปสี่เหลี่ยมคางหมู        : มีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่
    3.   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน     : ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน  มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน  เส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกันไม่เป็นมุมฉากและยาวไม่เท่ากัน
     4.   รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว         : มีด้านประกอบมุมยาวเท่ากันสองคู่  เส้นทแยงมุมสองเส้นจะตัดกันเป็นมุมฉากและยาวไม่เท่ากัน  ไม่มีเส้นคู่ขนาน
     5.   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : ด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากัน  และด้านตรงข้ามขนานกัน มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน เส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉาก  มีเส้นขนานสองคู่
     6.   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า          : ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน  มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก  เส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นยาวเท่ากัน และตัดกันไม่เป็นมุมฉาก  มีเส้นขนานสองคู่ 
      7.   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส          : ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามขนานกัน  มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก เส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นยาวเท่ากันและตัดกันป็นมุมฉาก  มีเส้นขนานสองคู่ 
             

     รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   มี 2 ชนิด  คือ  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
      
        การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก             =    ด้านกว้าง  x  ด้านยาว
        การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส               =    ด้าน  x  ด้าน
        การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   =   ( ด้านกว้าง  +  ด้านยาว )  x 2
        การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส     =    4  x  ด้าน
        การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม            =    ผลบวกของด้านทุทด้าน 
 

 ตัวอย่างคำถาม

    เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
      1.รูปสี่เหลี่ยมใดมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่และด้านที่ติดกันยาวไม่เท่ากัน                                      
              ก.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส                                                                                                   
              ข.  สี่เหลี่ยมคางหมู                                                                                
              ค.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า                                 
              ง.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
      2.รูปสี่เหลี่ยมใดมีด้านเท่ากันทุกด้านมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากัน
              ก.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
              ข.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
              ค.  สี่เหลี่ยมคางหมู
              ง.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า                                                           
      3.สี่เหลี่ยมใดมีด้านขนานกันสองคู่มุมทุกมุมเป็นมุมฉากแต่เส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉาก 
              ก.  สี่เหลี่ยมคางหมู
              ข.  สี่เหลี่ยมด้านขนาน 
              ค.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
              ง.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส                                                                  
      4.รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดมีเส้นขนานหนึ่งคู่และไม่มีแกนสมมาตร
              ก.  สี่เหลี่ยมคางหมู
              ข.  สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
              ค.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
              ง.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส                                                          
      5.รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเส้นทแยงมุมสองเส้นยาวไม่เท่ากันและตัดกันไม่เป็นมุมฉาก 
              ก.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
              ข.  สี่เหลี่ยมด้านขนาน
              ค.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
              ง.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส   
      6.รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดมีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันแต่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก                                  
              ก.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส
              ข.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
              ค.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
              ง.  สี่เหลี่ยมด้านขนาน
      7.กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 3 เซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไร
              ก.  15   ตารางเซนติเมตร
              ข.  12   ตารางเซนติเมตร
              ค.    9   ตารางเซนติเมตร
              ง.    6    ตารางเซนติเมตร 
      8.แผ่นพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 15เซนติเมตร  จะมีพื้นที่เท่าไร 
              ก.   120   ตารางเซนติเมตร 
              ข.     80   ตารางเซนติเมตร
              ค.     23   ตารางเซนติเมตร
              ง.       7  ตารางเซนติเมตร 
      9.สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง 30 เซนติเมตร ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่                          
             6   เซนติเมตร   จะมีพื้นที่เท่าไร 
             ก.  1,080   ตารางเซนติเมตร
             ข.  900   ตารางเซนติเมตร
             ค.  180   ตารางเซนติเมตร
             ง.   36   ตารางเซนติเมตร 
    10.แปลงดอกไม้แห่งหนึ่งมีด้านกว้าง   45  เมตร   มีด้านยาว  70  เมตร  ต้องการทำรั้วลวดหนาม   
             ล้อมรอบ   จะต้องซื้อลวดหนามยาวเท่าไร
             ก.   3,150   เมตร                                                   
             ข.   230   เมตร
             ค.   115   เมตร
             ง.    25   เมตร 
        

ที่มา   http://www.thaigoodview.com/node/20345  (16 ก.ย. 52)

 

ค้นคว้าคณิตศาสตร์อื่นๆได้ที่

 

http://www.thaigoodview.com/math

Comments