การประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปีเพิ่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPod และ/หรือ MP3และสื่อสมัยใหม่

โพสต์29 ม.ค. 2557 20:17โดยPramern Boonsena

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ให้ สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPOD และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่ ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากwww.onec.go.th  หรือโทร ๐๒ ๒๔๑ ๘๒๘๔ ต่อ ๒๕๑๒ ,๒๕๑๘

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1343

Comments