ดาวน์โหลดหนังสือ 8 นโยบายการศึกษา นายจาตุรนต์ ฉายแสง

โพสต์5 ส.ค. 2556 19:17โดยPramern Boonsena

ดาวน์โหลดที่นี่ คลิก
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/33579-3943

นโยบายการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น สนับสนุนระบบความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษารัฐและเอกชน (Public Private Partnerships) ตลอดจนเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร สนับสนุนการฝึกงาน และเรียนรู้

การทำงานจริงในสถานที่ทำงาน เช่น การอาชีวศึกษาควรให้เอกชนเข้ามาร่วมตลอดกระบวนการ แค่ทวิภาคีอาจไม่เพียงพอ เอกชนควรเข้ามาร่วมตั้งแต่กำหนดหลักสูตร ว่าต้องการหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอนแบบใด ทั้งนี้ โดยรัฐกำกับควบคุมเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนากองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL) ให้สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศเรื่องกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตนั้น แม้ขณะนี้จะมีกองทุนอยู่ในรายการงบประมาณ แต่ยังไม่ตรงกับแนวความคิดหรือเจตนารมณ์การก่อตั้งหรือริเริ่มกองทุนฯ การดาเนินการในเรื่องนี้ จึงต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเข้าใจและเคยร่วมดาเนินการในเรื่องนี้มาแต่ต้น มาร่วมกันคิดอย่างจริงจัง

. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้นโดยให้ความสาคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญ กาลังใจให้กับนักเรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีกลไกขับเคลื่อน ๕ ประการ ดังนี้

. เร่งรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามกฎหมายกาหนดโดยสาระสาคัญจะเป็นการเปิดโอกาสในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

. จัดตั้งสถาบันเพื่อวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ผ่านมานั้น มักใช้วิธีเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันดาเนินการ เมื่อทาเสร็จ ตีพิมพ์แล้ว ผู้เชี่ยวชาญก็หมดภาระหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่ไม่มีองค์กรหรือกลไกที่จะทาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนที่จะประเมินผลการใช้หลักสูตรว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด หลักสูตรเป็นอย่างไร ครู นักเรียนมีความเห็นอย่างไร หรือต่างประเทศมีการพัฒนาอย่างไร ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรของต่างประเทศนั้น จะใช้ผลจากการวิจัยในเรื่องนั้นๆ เป็นฐานในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลายประเทศที่ประสบความสาเร็จด้านการศึกษา จึงมีองค์กรที่ทาการวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

. สร้างความเข้มแข็งของกลไกการวัดผล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล พัฒนาให้มีตัวชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศที่เทียบเคียงได้ในระดับสากล เพื่อประเมินผลสาเร็จของระบบการศึกษาไทยในภาพรวม ซึ่งต้องหารือร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นต้น

. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา

. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและกลไกดังกล่าวข้างต้น

จะดาเนินการเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

• ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสำคัญต่างๆ โดยระดมผู้ที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ PISAของไทย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อย่างเป็นระบบ โดยจะระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายนโยบายดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นนโยบายสาคัญและแนวความคิดที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนของ ศธ. ช่วยกันผลักดัน การศึกษาเป็นเรื่องที่สาคัญ

าเป็นมากของประเทศในช่วงนี้และช่วงต่อไป การพัฒนาคนเป็นเรื่องจาเป็นที่เราไม่อาจที่จะละเลยได้ เราจะร่วมกันทำในเรื่องที่ยากและท้าทาย ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยหลายฝ่าย แต่หากประเทศนี้จะไปรอด อยู่ในเวทีแห่งการแข่งขันยุคใหม่ได้ ต้องปฏิรูปการศึกษาให้ได้ ต้องพัฒนาคนให้ได้ ดังนั้นถึงจะยากแต่ต้องพยายามช่วยกันให้ได้ และหวังว่าบุคลากรทางการศึกษาจะช่วยกันคิดต่อว่าจะทาให้สาเร็จได้อย่างไร ยินดีรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงและพิจารณาร่วมกัน

หวังว่าทุกท่านจะมีความพร้อมในการทางานเรื่องยาก ซึ่งต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในสังคมร่วมกันผลักดัน ร่วมกันยกเครื่องการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป

ปฏิรูปหลักสูตร

คุณภาพผู้เรียน

(ผลสัมฤทธิ์)

การรับบุคคล

เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

การประเมินวิทยฐานะและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

การประเมินสถานศึกษา

การทดสอบ/วัดและ

ประเมินผลผู้เรียน

ปฏิรูปการเรียนการสอน

 

 

 

 

Comments