120 ปี จาก รร.ฝึกหัดครู ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มองอนาคตการผลิตครูกับการพัฒนาชาติ

โพสต์30 ก.ย. 2556 21:20โดยPramern Boonsena

วันนี้ถ้าเราจะจับภาพ มองย้อนอดีต ไปที่โรงเรียนฝึกหัดครูในประเทศไทย ที่กำเนิดครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2435 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5พบว่า ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตำบลสวนมะลิ ถนนบำรุงเมืองกรุงเทพมหานคร (ในปัจจุบันนี้) พบว่า มีโรงเรียนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการผลิตครู เพื่อออกมาอบรมสั่งสอนกุลบุตร-กุลธิดาของคนไทย และ โรงเรียนแห่งนี้ คือ โรงเรียนฝึกหัดครู แห่งแรกของประเทศไทย

จากวันนั้น มาถึงวันนี้ โรงเรียน ฝึกหัดครู แห่งนั้น ได้เกิดการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงวันนี้ กลายเป็นสถาบันเพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้เกิดการก้าวหน้าพัฒนาต่อไป ภายใต้ นามว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดังนั้น รากเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือสถาบันการศึกษาที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู จนกระทั่งได้รับพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ ที่ยังยึดมั่นในการทำ หน้าที่หลัก ในการผลิตครูให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นั่นเอง

วันนี้ราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ แม้จะมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ ที่ถูกกำหนดให้ต้องมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการอื่นๆ ในระดับปริญญาและสูงกว่าเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายทั้งปวงในประเทศ แต่ภารกิจสำคัญยังคงไม่พ้นเรื่องการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ที่ยึดถือเป็นหัวใจของสถาบัน ที่สังคมต่างคาดหวังในความเป็นเลิศในเรื่องของการสร้างครูดี ครูเก่งครูมืออาชีพ ครูต้นแบบ ครูพันธุ์ใหม่ครูในอุดมคติ ครูพ่อครูแม่ ให้กับแผ่นดิน และประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สถาบันแห่งนี้จะต้องอยู่เคียงข้างกับท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความทัดเทียมกันทั่วประเทศ

ดังความใน มาตรา ๗ ระบุชัดว่า ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

ชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

เท่าที่ผ่านมา แม้สังคมจะผิดหวังและเสียดายในการละเลยหน้าที่สร้างครูไปบ้าง แต่สังคมก็ยังไม่เคยหมดหวังในศักยภาพด้านการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ยากจะหาสถาบันการศึกษาเฉพาะทางใดเทียมทาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการฝึกหัดครูไทยวันนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “ราชภัฏ” สื่อความหมายได้ว่า พระองค์ทรงฝากฝังการเป็นสถาบันสร้างครูและความเป็นครูที่มีความดีงามความรู้สู่ศิษย์เพื่อเป็นพลังสร้างสังคมดีงาม สังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแผ่นดินสืบไป

Comments