• รักครู บูชาครู คารวะครู 16 มกราคม "วันครู"

โพสต์16 ม.ค. 2557 19:58โดยPramern Boonsena

คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
(คำประพันธ์ของ พระวรเวทย์พิสิฐ)

  ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
 (วสันตดิลกฉันท์)  
  ข้าขอประนมกรกระพุม อภิวาทนาการ
 กราบคุณอดุลคุรุประทาน หิตเทิดทวีสรร
 
สิ่งสมอุดมคติประพฤติ นรยึดประคองธรรม์

ครูชี้วิถีทุษอนันต์ อนุสาสน์ประภาษสอน
  ให้เรืองและเปรื่องปริวิชาน นะตระการสถาพร
 ท่านแจ้งแสดงนิติบวร ดนุยลยุบลสาร
  โอบเอื้อและเจือคุณวิจิตร ทะนุศิษย์นิรันดร์กาล
 ไป่เบื่อก็เพื่อดรุณชาญ ลุฉลาดประสาทสรรพ์
  ปาบบุญก็สุนทรแถลง ธุระแจงประจักษ์ครัน
 เพื่อศิษย์สฤษดิ์คติจรัล มนเทิดผดุงธรรม
  ปวงข้าประดานิกรศิษ (ษ) ยะคิดระลึกคำ
 ด้วยสัตย์สะพัดกมลนำ อนุสรณ์เผดียงคุณ
  โปรดอวยสุพิธพรอเนก อดิเรกเพราะแรงบุญ
 ส่งเสริมเฉลิมพหุลสุน- ทรศิษย์เสมอเทอญฯ
 ปญญาวุฑฒิกเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหํ

 


 

 คำปฏิญาณ

ข้าขอปฏิญาณตนว่า 

            ข้อ  ๑     ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
            ข้อ  ๒     ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
            ข้อ  ๓     ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

(ครูประจำการอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณตนนำเป็นตอนๆ แล้วให้คณะครูกล่าวตามจนจบคำปฏิญาณ)

Comments