• จี้ราชภัฏแก้ขัดแย้งองค์กร

โพสต์9 ม.ค. 2557 00:38โดยPramern Boonsena

ดร.ปรางค์มณี เดชคุ้ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดเผยงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ "การใช้หลักธรรมาภิบาล และภาวะผู้นำของผู้บริหาร" ว่า ได้ศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำและระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างบุคลากร 366 คน จาก มรภ. 40 แห่ง พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมรภ.โดยรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ซึ่งองค์ประกอบด้านการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องและการบริหารโดยการยอมรับ (เชิงรุก) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้หลักธรรมาภิบาลทุกหลักที่ระดับ .05 ส่วนการบริหารโดยการยอมรับ (เชิงรับ) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมรภ. ที่ระดับ 0.5 โดยภาวะผู้นำแบบตามสบาย มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่า มีบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในด้านการศึกษาให้สูงขึ้น ขณะที่ปัญหาด้านคุณภาพนักศึกษาจากการละเลยการสอน เกิดจากการบริหารจัดการในชั้นเรียน และอาจารย์ไม่มีพื้นฐานให้คำแนะนำนักศึกษา
ดร.ปรางค์มณีเสนอว่า ผู้บริหารควรเน้นในหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักการกระจายอำนาจ และหลักการตอบสนองให้มากขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึงการปฏิบัติในหลักดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ ให้ความสำคัญกับการบริหารความขัดแย้งในองค์กร พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม เป็นต้น

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2557 

Comments